گروه ۲ جاذبه صفر

«من هر روز بهتر و باز هم بهتر میشوم»

شامل افرادی که شاید در شناخت اهداف و ارزش های زندگی در ابتدای راه هستند و با حضور در گروه ۲ و رشد و پیشرفت و بنا به تشخیص آراء گروه ۱ به آنها خواهند پیوست.