گروه ۱ جاذبه صفر

«من هر روز بهتر و باز هم بهتر میشوم»

شامل افرادی که سابقه ی بیشتری از مسیر هدف گذاری و در مسیر رشد بودن دارند و به نوعی اهداف واضح و یا معنای و رسالت زندگی خویش را یافته اند و البته هسته ی اولیه و تشکیل دهنده ی این گروه از قبل بوده اند.