معرفی کارگاه جاذبه صفر

«من هر روز بهتر و باز هم بهتر میشوم»

گروه جاذبه صفر درواقع استفاده از نیروی جمعی جهت رسیدن به اهداف فردی است. در این گروه افراد با انگیزه و اشتیاق و با اهدافی شفاف و عزمی جزم گردهم جمع شده‌اند و هفته‌ای یک بار در جلسات حضوری با برنامه‌هایی مشخص حاضر می‌شوند. مثل سخنرانی انگیزشی، آموزش، کتاب‌خوانی مشترک و مهم‌ترین آن پیگیری هدف هفته گذشته هر فرد و تجزیه و تحلیل رفتار هر فرد در هفته گذشته. گروه به هر فرد جهت رسیدن به اهداف و جلوگیری از اهمال کاری کمک می‌کند و در ازای این کمک هر فرد هم به افراد دیگر و همچنین به ارتقا گروه کمک می کند و این چرخه ادامه دارد.

59 تعداد نظرات
320 شرکت در دوره ها
850 دقیقه آموزش
1260 تعداد دانشجویان