معرفی آکادمی عادت

«من هر روز بهتر و باز هم بهتر میشوم»

در سال‌های گذشته روان‌شناسی موفقیت نوین در تحقیقات انسانی بسیاری به این نتیجه رسید که حلقه گم‌شده دوره‌های موفقیت و شبیه به آن کار تخصصی روی مبحث عادت هاست آکادمی عادت سعی در کمک به افراد برای ترک برخی از عادت‌ها و ساختن و جایگزینی عادت‌های دیگر در راستای رشد و توسعه فردی دارد.