در بخش ابتدایی تغییر و ساخت عادات غلطک حرکتی انسان به کندی پیش می رود و به سرعت لازم نرسیده و همواره احتمال اهمال بالایی وجود دارد. یکی از بهترین روش های تسهیل حرکت های اولیه استفاده از کوچ متمرکز بر روی عادت های ما است. در آکادمی عادت برنامه ی کاربردی پیگیری نرم افزاری و البته شخصی (شخص پشتیبان) جهت کمک به شکل‌گیری عادات در مغز طراحی شده است و تاکنون برآیند نتایج بسیار خوبی داشته است.