در مورد مبحث عادات و تأثیرات شگرف آن بر روی سرنوشت ما، پیشرفت ما و رضایت از زندگی ما با وجود نتایج روانشناسی بسیار، هنوز جای کار زیادی باقی مانده. آکادمی عادت در تبادل با دوستان آموزشی و کوچینگی و همچنین با تحقیقات روانشناسی روی دیگر افراد و گروه های جامعه، سعی در پیشبرد تخصصی هرچه بیشتر مسئله ی (انسان و عادت هایش) دارد.