دوره ی آموزشی (تغییر عادت تحول من)

در این دوره که به صورت کارگاهی برگزار می‌گردد. به طور دقیق و با جزئیات به مسئله شناخت عادت های هر شخص، ترک بعضی عادات منفی، تغییر برخی عادات خاص، ساختن و جایگزینی عادت های مثبت و تقویت عادت های مثبت پرداخته می شود.